Καταστατικό Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
 Του Σωματείου με την επωνυμία
 «Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης»

ΑΡΘΡΟ 1ο
Έδρα – Επωνυμία:
Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Ποντίων Φοιτητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης» και έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Σκοποί:
Σκοποί του σωματείου είναι:
1. Η μορφωτική, πνευματική, πολιτιστική, κοινωνική και ηθική ανάπτυξη των μελών, καθώς και η επαφή και επικοινωνία των μελών του, με σκοπό την καλλιέργεια δεσμών και σχέσεων γνωριμίας, αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ τους.
2. α) Η διατήρηση, αναβίωση και προβολή των ηθών, των εθίμων, του πολιτισμού, της λαογραφίας και της ιστορίας των Ποντίων, β) η επαφή με άλλα, ιδίως ποντιακά, πολιτιστικά σωματεία, φορείς και οργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, γ) η ανάπτυξη επαφών, σχέσεων και επικοινωνίας με τους σημερινούς κατοίκους του ιστορικού Πόντου, την ιστορική πατρίδα των εν Ελλάδι Ποντίων, δ) η ανάδειξη του ζητήματος της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού και η δράση στην κατεύθυνση της διεθνούς αναγνώρισης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Μέσα πραγματοποίησης των σκοπών:
Τα μέσα για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών είναι αυτά τα οποία η εκάστοτε διοίκηση αποφασίζει και ιδίως η διατήρηση βιβλιοθήκης και εντευκτηρίου, η διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, κινηματογραφικών και θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων, συναυλιών, εκδρομών, αθλητικών εκδηλώσεων κ.λπ., η διεκδίκηση υποτροφιών για τα μέλη του, η έκδοση εντύπων ενημερωτικού, πνευματικού, καλλιτεχνικού και γενικότερα πολιτιστικού περιεχομένου, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας (όπως π.χ. η πανεπιστημιακή ενημέρωση) στους φοιτητές καθώς και η συνεργασία με άλλους συλλόγους φοιτητών και νέων, καθώς και οποιαδήποτε δράση και μέσο που δεν αντίκεινται στις βασικές καταστατικές αρχές του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Μέλη – κατηγορίες μελών:
Τακτικά Μέλη του σωματείου εγγράφονται:
α. Φοιτητές και σπουδαστές, ποντιακής καταγωγής, που φοιτούν σε Δημόσιες ή Ιδιωτικές Σχολές Ανώτατης Εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών αυτών των σχολών.
β. Όσοι φοιτούν σε σχολές και τμήματα που λειτουργούν εκτός του Νομού Θεσσαλονίκης, ανήκουν όμως οργανικά σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα που έχουν την έδρα και την κύρια βάση των δραστηριοτήτων τους στο
Νομό Θεσσαλονίκης.
Επίτιμα Μέλη και Πρόεδροι του σωματείου.
Α. Επίτιμοι Πρόεδροι ανακηρύσσονται οι διατελέσαντες Πρόεδροι του σωματείου, που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες.
Β. Επίτιμα μέλη του Δ.Σ. ανακηρύσσονται οι διατελέσαντες μέλη του Δ.Σ. του σωματείου, που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες και με την ιδιότητα που κατείχαν.
Γ. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται και μη μέλη του σωματείου, ασχέτως καταγωγής, που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την επίτευξη γενικώς των σκοπών του σωματείου.
Η Γ.Σ. αποφασίζει για την ανακήρυξη των επιτίμων μετά από πρόταση του Δ.Σ. και μόνο αν υπάρχει σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Απόκτηση ιδιότητας μέλους:
Τα μέλη εγγράφονται στον Σύλλογο με απόφαση του Δ.Σ., μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου. Το Δ.Σ. του σωματείου, αφού διαπιστώσει ότι ο αιτών πληροί τα απαιτούμενα από το καταστατικό κριτήρια, λαμβάνει απόφαση για την εγγραφή του ως μέλους στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Μητρώο Μελών:
Τα τακτικά και επίτιμα μέλη καταχωρούνται σε ενιαίο βιβλίο (Μητρώο Μελών), στο οποίο θα σημειώνεται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail). Στην τελευταία στήλη θα σημειώνεται κάθε χρόνο η ταμειακή τακτοποίηση του μέλους με καταχώρηση του αριθμού της απόδειξης καταβολής της συνδρομής του.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Δικαιώματα – Υποχρεώσεις μελών:
Δικαιώματα Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του σωματείου σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις του Δ. Σ. και της Γ. Σ..
Δικαίωμα να συμμετέχουν στη Γ. Σ. και να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη των οργάνων του σωματείου έχουν μόνο όσα μέλη είναι οικονομικώς τακτοποιημένα.
Τα νέα μέλη αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι δέκα ημέρες μετά την έγκριση της εγγραφής τους από το Δ.Σ..
Υποχρεώσεις Τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και με τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και να υπηρετούν τους καταστατικούς σκοπούς του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Διαγραφή μέλους:
Η ιδιότητα του μέλους χάνεται στις εξής περιπτώσεις:
Α. Όταν ολοκληρώσει τις σπουδές του ή όταν διαγραφεί για οποιοδήποτε λόγο από τα Μητρώα της Σχολής του.
Β. Όταν υποβάλλει εγγράφως την παραίτησή του.
Γ. Όταν καθυστερήσει αδικαιολόγητα την καταβολή συνδρομής τριών ετών, αφού πρώτα ειδοποιηθεί εγγράφως να τακτοποιήσει την οφειλή του.
Δ. Όταν αποδεδειγμένα προβαίνει σε ενέργειες που αντίκεινται στους σκοπούς και τα συμφέροντα του σωματείου ή επιδεικνύει δημόσια διαγωγή απρεπή και ανάρμοστη προς το καταστατικό, τους σκοπούς και τα μέλη του σωματείου.
Ε. Όταν καταδικασθεί αμετακλήτως για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος, ιδίως όταν αυτό έχει σχέση με τη λειτουργία του σωματείου.
Η απόφαση διαγραφής, στις άνω υπό στοιχεία Γ, Δ και Ε περιπτώσεις, λαμβάνεται από έκτακτη Γ.Σ., κατά πλειοψηφία, με μυστική ψηφοφορία των μελών, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και αφού πριν το Δ.Σ. καλέσει εγγράφως το προς διαγραφή μέλος σε απολογία εντός δέκα ημερών. Εάν όμως το μέλος δεν προσέλθει στη συνεδρίαση του Δ.Σ., όπου καλείται για τον σκοπό αυτό, η απόφαση περί διαγραφής λαμβάνεται από το Δ.Σ. με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και μυστική ψηφοφορία. Το διαγραφέν μέλος τότε έχει δικαίωμα να προσφύγει κατά της απόφασης διαγραφής στην αμέσως επόμενη Γ.Σ., η οποία μπορεί να ανακαλέσει ή να επικυρώσει την απόφαση του Δ.Σ..
Εάν οι λόγοι που επέβαλαν τη διαγραφή του μέλους εκλείψουν στο μέλλον και από την όλη στάση του διαγραφέντος προκύπτει, ότι στο εξής θα συμμορφωθεί στις υποχρεώσεις του προς το σωματείο, τότε μπορεί με αίτησή του που προσυπογράφεται από δέκα τακτικά μέλη, να ζητήσει την επανεγγραφή του.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Πόροι του σωματείου – Συνδρομές των μελών:
Πόροι του σωματείου είναι το δικαίωμα εγγραφής, οι συνδρομές των μελών, οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοτήματα, το καθαρό προϊόν διαφόρων εκδηλώσεων, όπως χοροί, συνεστιάσεις, εκδηλώσεις κλπ., τα έσοδα από την ακίνητη περιουσία του καθώς και κάθε άλλη τακτική ή έκτακτη εισφορά ή έσοδο.
Το δικαίωμα εγγραφής, που ορίζεται δια του παρόντος σε 2 € και η ετήσια συνδρομή που ορίζεται σε 5 €, και υποχρεούνται να καταβάλουν τα μέλη και θεωρούνται ουσιώδη έσοδα για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου, αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ., όποτε προκύψει ανάγκη προς τούτο.
Κληρονομιές – κληροδοτήματα – δωρεές προς το Σύλλογο για ορισμένο σκοπό, υπόκεινται σε ιδιαίτερη διαχείριση στα πλαίσια του προϋπολογισμού του σωματείου και οι τυχόν πρόσοδοι που προέρχονται απ’ αυτά, διατίθενται αποκλειστικά μόνο κατόπιν απόφασης της Γ.Σ..
Δωρεές ή διαθήκες με όρους που υποχρεώνουν τον Σύλλογο σε ενέργειες ασυμβίβαστες με τους σκοπούς του δεν γίνονται δεκτές. Οι δωρεές προς τον Σύλλογο μπορούν να γίνονται και ανώνυμα.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Διοικητικό Συμβούλιο:
Το σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο μέλη.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου – Συγκρότηση σε σώμα:
Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία από τη Γ. Σ. των μελών, που καλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό, με μυστική δια ψηφοδελτίου ψηφοφορία, κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Μέσα σε επτά ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη του νέου Δ.Σ. συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση, με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου και υπό την διεύθυνσή του, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη συγκρότηση σε σώμα με εκλογή μεταξύ τους, σε μυστική ψηφοφορία και με ειδική απαρτία πέντε τουλάχιστον μελών, Προέδρου Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ειδικού Γραμματέα και Ταμία. Το νέο Δ.Σ. αναλαμβάνει άμεσα από την ημέρα αυτή τα καθήκοντά του.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου – Απαρτία:
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά ανά δεκαπέντε ημέρες. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο.
Μπορεί επίσης να συγκληθεί και έκτακτα όταν θεωρεί αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία μέλη του με έγγραφη δήλωσή τους που απευθύνουν προς τον Πρόεδρο, στην οποία θα περιέχονται τα προς συζήτηση θέματα.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκαιρα αποφάσεις όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον πέντε από τα μέλη του.
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις ή από πέντε τακτικές και μη συνεδριάσεις του Δ.Σ. στη διάρκεια τριών μηνών ή παραιτείται εγγράφως αντικαθίσταται από άλλο αναπληρωματικό.
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι πάντοτε ανοιχτές για όλα τα μέλη του σωματείου.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. αμέσως μετά την ανάγνωσή τους. Η ευθύνη για τις αποφάσεις του Δ.Σ. είναι συλλογική, εκτός εάν κάποιο μέλος του Δ.Σ. δηλώσει ρητά τη διαφωνία του.
Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. πάρει πτυχίο πριν λήξει η θητεία του οργάνου, συνεχίζει, αν δεν παραιτηθεί εγγράφως, να είναι μέλος του Δ.Σ. και του σωματείου μέχρι το τέλος της θητείας του.
Η θητεία του Δ.Σ. ορίζεται για ένα χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 13ο
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου – Δημιουργία επιτροπών:
Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση του σωματείου και τη διαχείριση της περιουσίας αυτού, με στόχο τη πραγμάτωση των καταστατικών του σκοπών, με εξαίρεση τις αποφάσεις εκείνες που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. επιδιώκει και επιβλέπει την πιστή εφαρμογή του καταστατικού.
Το Δ.Σ. μπορεί να ορίζει ειδικές επιτροπές, που απαρτίζονται είτε από μέλη αυτού είτε από απλά μέλη του σωματείου και να αναθέτει σε αυτές την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών ή την προετοιμασία και διενέργεια εκδηλώσεων και διαφόρων εν γένει ενεργειών προς επίτευξη των καταστατικών σκοπών και επιδιώξεων του σωματείου, καθορίζοντας συγχρόνως κατά την κρίση του και την αρμοδιότητά τους.
Συντάσσει τον απολογισμό της διαχείρισης για τον χρόνο της θητείας του, τον οποίο υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ.. Καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό του σωματείου και κανονίζει τον τρόπο της εσωτερικής λειτουργίας του.
Το Δ.Σ. αποφασίζει για τη συμμετοχή του σωματείου σε δευτεροβάθμιες, ποντιακές ή μη, οργανώσεις.

ΑΡΘΡΟ 14ο
Πρόεδρος:
Οι αρμοδιότητες του Προέδρου είναι οι ακόλουθες:
1. Εκπροσωπεί το σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως και ενώπιον πάσης αρχής και παντός νομικού ή φυσικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
2. Επιβλέπει την ακριβή τήρηση του καταστατικού, την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., καθορίζει με τον Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη του Δ.Σ., συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού.
3. Υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα κάθε έγγραφο του σωματείου και με τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής.
4. Λαμβάνει κάθε μέτρο που εξασφαλίζει τα συμφέροντα του σωματείου, ακόμη και χωρίς απόφαση του Δ.Σ. εάν επίκειται κίνδυνος από την αναβολή, υποχρεούμενος ωστόσο να ζητήσει εκ των υστέρων την έγκριση του Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίαση που ακολουθεί.
5. Ενημερώνει για όλα τα ζητήματα το Δ.Σ. και λογοδοτεί στη Γ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 15ο
Αντιπρόεδρος:
Ο Αντιπρόεδρος παρακολουθεί όλα τα ζητήματα του σωματείου και βοηθά τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει δε, απόντα ή κωλυόμενο, έχοντας στην τελευταία περίπτωση τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με αυτόν.

ΑΡΘΡΟ 16ο
Γενικός Γραμματέας:
Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται των γραφείων του σωματείου, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τα οποία προσυπογράφει με τον Πρόεδρο, προσυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, και με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμής, ενεργεί εγγραφές των μελών και τηρεί το μητρώο μελών, τηρεί την αλληλογραφία και το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και φυλάσσει το αρχείο, την σφραγίδα του σωματείου και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ..
Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί να αναθέσει με την έγκριση του Δ.Σ. στον Ειδικό Γραμματέα την εκτέλεση ενός ή περισσοτέρων από τα καθήκοντά του.

ΑΡΘΡΟ 17ο
Ειδικός Γραμματέας:
Ο Ειδικός Γραμματέας συνεπικουρεί τον Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντά του και τον αναπληρώνει, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται για οποιοδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 18ο
Ταμίας:
Ο Ταμίας κρατεί το ταμείο του σωματείου, ενεργεί τις διάφορες εισπράξεις με διπλότυπα αποδείξεων που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο, ενεργεί την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που υπογράφονται από τον ίδιο, τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και τηρεί το βιβλίο ταμείου του Σωματείου.
Καταρτίζει και υποβάλλει κάθε έξι μήνες στο Δ.Σ. καταστάσεις που παρουσιάζουν τις εισπράξεις και πληρωμές του εξαμήνου και κάθε έτος στη Γ.Σ. τον ετήσιο απολογισμό ταμείου.
Ο Ταμίας δικαιούται να διατηρεί εις χείρας του για τις τρέχουσες ανάγκες του σωματείου ένα ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και να καταθέτει το υπόλοιπο επ’ ονόματι του σωματείου σε τράπεζα που ορίζεται από το Δ.Σ.. Τα ποσά που είναι κατατεθειμένα σε τράπεζα αναλαμβάνονται από τον Ταμία μόνον ύστερα από εξουσιοδότηση του Δ.Σ., υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Οι καταθέσεις και αναλήψεις καταχωρίζονται στο βιβλίο ταμείου και στο αναλυτικό ημερολόγιο ταμείου. Ο Ταμίας εφοδιάζεται από την τράπεζα με βιβλιάριο καταθέσεων, το οποίο τηρεί ο ίδιος και μεριμνά για την ενημέρωσή του ύστερα από κάθε κατάθεση ή ανάληψη.
Επίσης υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. ή της Ε.Ε., κάθε βιβλίο ή έγγραφο προς έλεγχο του ταμείου, όσες φορές αυτό κριθεί αναγκαίο. Τον Ταμία, προσωρινά κωλυόμενο, αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.
Επίσης μπορεί με δική του ευθύνη να αναθέτει σε άλλα μέλη του σωματείου την είσπραξη των συνδρομών, εισφορών κ.λπ.
Όταν απουσιάζει ο Ταμίας τον αναπληρώνει κάποιο άλλο μέλος του Δ.Σ., το οποίο ορίζεται από αυτό.

ΑΡΘΡΟ 19ο
Γενική Συνέλευση:
Το ανώτατο όργανο διοίκησης του σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών. Εξετάζει και αποφασίζει για κάθε θέμα σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και το νόμο.
Οι Γενικές Συνελεύσεις του σωματείου διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.
Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ., κάθε έτος, στο διάστημα από 1 ως 31 Μαΐου, για τον ετήσιο έλεγχο των πεπραγμένων και αρχαιρεσίες για την εκλογή των νέων οργάνων του σωματείου.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται: α) όταν το κρίνει σκόπιμο το Δ.Σ., β) εάν το ζητήσουν εγγράφως το 1/5 των μελών που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με το καταστατικό και γ) εάν το ζητήσει η Εξελεγκτική Επιτροπή του σωματείου, με απόφαση που πρέπει να καθορίζει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης -τα οποία πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο της αρμοδιότητάς της-, με έγγραφη αίτησή της προς το Δ.Σ.. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
Κάθε Γ.Σ. διεξάγεται ανάμεσα στην 7η και την 15η ημέρα από την διακήρυξή της.

ΑΡΘΡΟ 20ο
Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση:
Προκειμένου να πάρουν μέρος τα μέλη στις Γενικές Συνελεύσεις καλούνται με κάθε πρόσφορο μέσο και εντός των οριζόμενων από το παρόν προθεσμιών. Η σχετική πρόσκληση αναρτάται στα γραφεία του σωματείου και δημοσιεύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο και πρέπει να αναφέρει τον χρόνο, τον τόπο της Συνέλευσης και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, καθώς επίσης και αν η Συνέλευση είναι τακτική ή έκτακτη.
Ειδικότερα όταν συγκαλείται η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση πρέπει απαραιτήτως να εγγράφονται ως θέματα της ημερήσιας διάταξης, η λογοδοσία του απερχόμενου Δ.Σ., η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η έγκριση των πεπραγμένων και η απαλλαγή των ευθυνών του απερχόμενου Δ.Σ. και τέλος η διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 21ο
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης:
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με την πλειοψηφία του 50 % συν ένα των παρόντων και δικαιούμενων ψήφου μελών με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική ψηφοφορία.
Ειδικά όμως κάθε απόφαση που αφορά αρχαιρεσίες ή διαγραφή μέλους λαμβάνεται με μυστική δια ψηφοδελτίου ψηφοφορία.
Όλες οι αποφάσεις καταχωρούνται σε περίληψη στα πρακτικά που τηρεί ο Γραμματέας της Συνέλευσης.
Κάθε απόφαση που λαμβάνεται για θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως είναι αυτοδικαίως άκυρη.

ΑΡΘΡΟ 22ο
Απαρτία Γενικής Συνέλευσης – Εργασίες:
Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται σ’ αυτήν το ½ συν ένα των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Η οικονομική τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει και την ημέρα της Γ.Σ.. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όσα μέλη και να παρίστανται.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας από τον Πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ., η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο, ο οποίος προΐσταται των εργασιών της και τον Γραμματέα, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά της συνέλευσης.
Τα πρακτικά της Γ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της και παραδίδονται στο Δ.Σ..
Εφόσον δε η Γενική Συνέλευση είναι εκλογοαπολογιστική εκλέγεται επιπλέον με ανάταση του χεριού και Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή από τα παρόντα μέλη της Συνέλευσης, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της, τον Γραμματέα και ένα μέλος. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για την εκλογή στο Δ.Σ., ή την Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη για την εν γένει διεξαγωγή της ψηφοφορίας, την καταμέτρηση και κατανομή των ψήφων και τη σύνταξη των προβλεπόμενων πρακτικών. Μπορεί να λαμβάνει οποιοδήποτε μέτρο κρίνει απαραίτητο για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας, της διαπίστωσης της ταυτότητας των ψηφοφόρων και τη νομιμοποίησή τους ως εκλογέων.

ΑΡΘΡΟ 23ο
Εκλογές:
Υποψηφιότητες. Οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. υποβάλλονται ως την προηγουμένη των εκλογών στις 21:00 το βράδυ.
Τρόπος διενέργειας της ψηφοφορίας.
Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική δια ψηφοδελτίου ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο και για το Δ.Σ. και για την Εξελεγκτική Επιτροπή, όπου τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει μέχρι τρεις υποψηφίους για το Δ.Σ. και έναν υποψήφιο για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Τρόπος ανάδειξης των μελών των οργάνων του σωματείου.
Οι έδρες του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής κατανέμονται μεταξύ των υποψηφίων κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν αυτοί και σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων γίνεται κλήρωση.
Τακτικά μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι επτά πρώτοι υποψήφιοι κατά τη σειρά επιτυχίας και αναπληρωματικά όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι, εφόσον έλαβαν μία τουλάχιστον ψήφο.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή τακτικά μέλη είναι οι πρώτοι τρεις κατά τη σειρά επιτυχίας και αναπληρωματικά όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι, εφόσον έλαβαν μία τουλάχιστον ψήφο.

ΑΡΘΡΟ 24ο
Εξελεγκτική Επιτροπή:
Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά μέλη, εκλέγεται δε κατά την ίδια τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, κατά την οποία εκλέγεται και το Δ.Σ.. Στην πρώτη μετά την εκλογή της συνεδρίαση και εντός της ιδίας προθεσμίας που ισχύει και για τη συγκρότηση του Δ.Σ., εκλέγει τον Πρόεδρο, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της και τον Γραμματέα. Η χρονική διάρκεια της θητείας της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι πάντοτε ίση και ταυτόχρονη με αυτή του Δ.Σ..
Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την ταμειακή διαχείριση του Δ.Σ. και την εν γένει οικονομική κατάσταση του σωματείου δικαιούμενη, οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο, να ζητεί επίδειξη των εγγράφων και βιβλίων του. Καταχωρεί στο σχετικό τηρούμενο βιβλίο πρακτικών τα πορίσματα του ελέγχου και υποβάλλει υποχρεωτικά στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του σωματείου την έκθεσή της επί της διαχείρισης του Δ.Σ..
Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται δύο από τα τρία μέλη της, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία του 50 % συν ένα των παρόντων μελών της.
Ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να εκλέγονται τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα διαχειρίστηκαν υποθέσεις του σωματείου, με εντολή του Δ.Σ., εφόσον πρόκειται για έλεγχο χρήσης κατά την οποία κατείχαν τις ιδιότητες αυτές.

ΑΡΘΡΟ 25ο
Βιβλία του Σωματείου:
Το σωματείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία:
1. Βιβλίο μητρώου μελών
2. Βιβλίο πρακτικών συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Βιβλίο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης
4. Βιβλίο Εξελεγκτικής Επιτροπής
5. Βιβλίο Ταμείου
6. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων και
6. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
Επίσης τηρούνται απαραιτήτως, χωρίς να είναι βιβλία (ή να θεωρούνται βιβλία), τα εξής έγγραφα: α) Κατάσταση προσερχομένων στις Γενικές Συνελεύσεις, β) Πρωτόκολλο ψηφισάντων και γ) Πρακτικό διαλογής ψήφων. Τα παραπάνω αυτά ειδικά έγγραφα φυλάσσονται με επιμέλεια του Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. τουλάχιστον ως την επόμενη εκλογοαπολογιστική συνέλευση και σε περίπτωση προσβολής κάποιας απόφασής της μέχρις εκδόσεως αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 26ο
Τροποποίηση καταστατικού:
Τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού αυτού γίνεται από την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, που διεξάγεται είτε με πρόσκληση του Δ.Σ. και με θέμα ημερήσιας διάταξης την τροποποίηση συγκεκριμένων διατάξεων είτε κατόπιν υποβολής έγγραφης πρότασης – αίτησης που υπογράφεται από τα 2/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του σωματείου.
Στη Συνέλευση αυτή για να υπάρχει απαρτία πρέπει να παρίστανται το 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Οι αποφάσεις για την τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού λαμβάνονται με πλειοψηφία των 3/5 των μελών που παρίστανται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 27ο
Διάλυση σωματείου:
Η διάλυση του σωματείου αποφασίζεται από τα μέλη του σε Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και η οποία διεξάγεται σε δύο συνεδριάσεις και οι οποίες γίνονται σε διάστημα όχι μικρότερο από 2 μήνες μεταξύ τους. Και στις δύο συνεδριάσεις, απαρτία υπάρχει όταν παρίστανται τα ¾ των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 4/5 των μελών που παρίστανται στη Συνέλευση.
Μετά τη διάλυσή του ολόκληρη η κινητή ή ακίνητη περιουσία του σωματείου περιέρχεται στην Εύξεινο Λέσχη Θεσσαλονίκης με την ευχή και την προτροπή να μεριμνήσει άμεσα για την επανασύσταση του σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 28ο
Απαγορεύεται απόλυτα η, με οποιοδήποτε τρόπο, ανάμειξη του σωματείου σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις και πολιτικές ή κομματικές οργανώσεις καθώς και η διεξαγωγή στο χώρο του οποιασδήποτε διάλεξης ή συγκέντρωσης που έχει καθαρά κομματικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 29ο
Σφραγίδα:
Το σωματείο χρησιμοποιεί δική του σφραγίδα, κυκλική, η οποία έχει τις λέξεις: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και η οποία έχει στο κέντρο το Φροντιστήριο της Τραπεζούντας.

ΑΡΘΡΟ 30ο
Τελικές διατάξεις:
Το παρόν καταστατικό, που αποτελείται από τριάντα άρθρα, ψηφίσθηκε, επικυρώθηκε και υπογράφηκε στη συνεδρίαση της Πέμπτης 26.2.2015 από τα μέλη του σωματείου στη Θεσσαλονίκη η ισχύς του δε άρχεται από την ημερομηνία που θα εγκριθεί με δικαστική απόφαση.

Θεσσαλονίκη 26.2.2015

Αρέσει σε %d bloggers:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close